آموزش css – تنظیم متن با استفاده از CSS

آموزش css – تنظیم متن با استفاده از CSS

صفات CSS مرتبط با متون font-weight پر رنگ بودن متن را تعریف می‌کند. font-style ایتالیک بودن متن را تعریف می‌کند. font-size اندازه متن را تعریف می‌کند. font-family نوع فونت استفاده شده را تعریف می‌کند. font-size توصیه : ترجیحا از em یا درصد برای اندازه فونت ها استفاده کنید تا براحتی در مرورگرها بزرگنمایی شوند. font-family […]

ادامه مطلب ...